Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

Foto Foto Foto Foto
 

Línies de Recerca

Lorem ipsum

La llum és un element que ha estat present des de sempre i que ha ha influït decisivament en les nostres vides i en el nostre desenvolupament econòmic. Les aplicacions de la llum abasten grans camps de l’activitat humana com els que es descriuen en aquesta pàgina. El CD6 és un centre que desenvolupa activitats de recerca encaminades a aplicacions reals que aporten solucions i valor afegit a la societat i al teixit industrial.

 

Salut i Ciències de la vida

En els darrers anys, l’òptica ha vehiculat una àmplia varietat de noves aplicacions no invasives que, especialment en l’àmbit de la medecina, permeten desenvolupar noves eines de diagnòstic, teràpies o tècniques quirúrgiques. Al CD6 estem contribuïnt a produïr avenços en els camps de la imatge 3D d’alta resolució, la oftalmologia o la nova instrumentació mèdica, entre d’altres.

 

Sensors Òptics

El gran ventall de nous sensors òptics disponibles comercialment s’ha convertit en una valuosa font de informació que ha revolucionat la indústria. L’adquisició d’informació a temps real, la visió en zones allunyades de l’espectre visible o les càmeres d’alta resolució o alt rang dinàmic, són exemples de dispositius que han creat un enorme impacte en processos industrials. Altres exemples de sensors òptics els trobem en els sistemes d’observació de la Terra, en dispositus de seguretat o en equips per a la detecció de contaminants.

 

Iluminació, Displays i Energia

Els sistemes d’il·luminació són presents en una gran varietat d’entorns: enllumenat públic, automòbils, sistemes de senyalització de tràfic, etc. De la mateixa manera, cada cop és més habitual que tot tipus de dispositius equipin displays o pantalles per proporcionar informació. Trobem displays des dels plafons d’informació en les autopistes fins a telèfons mòbils. Aquests sistemes s’han de dissenyar per tal de combinar funcionalitat amb un consum energètic reduït. L’aparició de LEDs cada cop més eficients, noves pantalles OLED o dispositius de imatge 3D, serà una constant en un futur proper. La Per altra banda, la llum que ens arriba del Sol és una font d’energia que tot just s’ha començat a aprofitar. La utilització de sistemes que aprofitin eficientment l’energia solar tèrmica o fotovoltaica tindran un enorme impacte en la sostenibilitat i conservació del medi ambient. En aquest camp al CD6 tenim experiència en la caracterització de fonts de llum, en el disseny de sistemes d’il·luminació (interiors de vehicles, enllumenat públic, etc.) o de sistemes de senyalització (semàfors, plafons en autopistes, etc.)

 

Producció i Qualitat

La incorporació de dispositius òptics per al control i mesura d’una gran varietat de processos productius ha esdevingut un fet clau per a la productivitat i competitivitat de les empreses. Garantir la qualitat dels productes fabricats o retallar costos durant els processos de manufactura són elements decisius que contribueixen a la generació de riquesa. Per altra banda, la utilització de tecnologies òptiques com el làser, ha obert la porta a millorar processos de tall o soldadura o a la fabricació de components mecànics a escala micromètrica.

 

Seguretat

La seguretat és un dels elements quotidià en el que les tecnologies òptiques i fotòniques poden jugar un paper clau. Àrees com la seguretat en la conducció de tot tipus de vehicles, sensors de pol·lució i contaminants, el control de la qualitat d’aliments, la biometria o la vigilància de fronteres, són qüestions de cabdal importància a les que els dispositius òptics poden donar sortida de forma efectiva.

 

Fabricació de Sistemes Òptics i Components

Tenint en compte el gran impacte que les tecnologies òptiques han generat en tots els àmbits de l’activitat humana, la fabricació de components i sistemes òptics ha esdevingut un sector industrial emergent que creixerà de manera important en els propers anys. El desenvolupament de nous processos productius o l’estudi de les propietats òptiques i fotòniques de nous materials serà un dels agents generador de canvi a tots els nivells.
 

Instrumentació òptica, Metrologia òptica, Interferometria de realimentació (self-mixing), Imatge per temps de vol, Projecció de franges, Test de Ronchi, Mesura humana en 3D
Òptica fisiològica, Biofisica, Òptica Visual, Instrumentació òptica, Lents oftàlmiques, Òptica oftàlmica, Sensors Shack-Hartmann, Biofotònica
Instrumentació òptica, Disseny de sistemes òptics, Il·luminació amb leds, Lents oftàlmiques, Òptica adaptativa, Òptica activa
Tecnologia del Color, Sistemes multiespectrals, Sistemes hiperespectrals, Fotometria, Sensors d'imatge
Extranet
CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
Rambla de Sant Nebridi, 10  ·  08222  ·  Terrassa (Barcelona)